Domofoto
Architectural
Photobase

Photos added May 22, 2019


22.05 10:13 MSK 397 KB
17

Nizhny Novgorod, Переулок Паскаля, 6 — 1-201-13 (до 1950)

May 19, 2019
Author: Александр Мельников
Copyright ©

22.05 10:13 MSK 386 KB
20

Nizhny Novgorod, Переулок Паскаля, 3 — 1-201-12 (до 1950)

May 19, 2019
Author: Александр Мельников
Copyright ©


Photos added within the selected period: 120
Pictures displayed: 2 from 2